Smart University

แผนพัฒนา Smart Local University มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ได้สนับสนุนแผนระดับชาติ คือ แผนแม่บท เทคโนโลยี ICT2020 ภายใต้วิสัยทัศน์ Smart Thailand แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดจันทบุรีเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งยั่งยืนในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีการจัดทำแผนนี้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การเปลี่ยนแปลงทุกภาคส่วนต้อง มีการปรับตัวและบูรณาการการทำงานอย่างฉับพลันดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนพัฒนา Smart Local University มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณีให้สอดคล้องกับบนโยบายพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและตอบโจทย์กับความต้องการประเทศในทุกด้าน

แผนพัฒนา Smart Local University มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแผนชี้นำทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในปัจจุบันและอนาคตบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและผู้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ได้แก่ นักศึกษา ผู้ประกอบการ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยใช้แนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

แผนพัฒนา Smart Local University มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ (Smart Service)
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร (Smart Management)
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย (Smart Access)
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานวิจัยและนวัตกรรม (Smart Research and Innovation)
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน (Smart Teaching with Technology)

ความคืบหน้า

alternative

RBRU App

#แอปนี้ไง ครบทั้งเรียนและไลฟ์สไตล์ เพื่อ มรรพ.

One Stop Service ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ธนาคารกรุงไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พัฒนา RBRU App ให้เป็น One Stop Service ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ในรั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงศิษย์เก่า ไม่พลาดทุกข่าวสารและกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัย เช่น ข่าวสาร, ตารางเรียน/กิจกรรม, เชื่อมต่อกับ Apple's Health app เพื่อนับจำนวนก้าว และระยะทาง, Virtual Card, แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย, ยืม/จอง อุปกรณ์และสถานที่

อ่านเพิ่มเติม
alternative

เข้าร่วมโครงการ ICDL กิจกรรมอบรมให้ความรู้และจัดสอบเพื่อรับวุฒิบัตร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย (ICDL) สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม
alternative

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics

การจัดลำดับโดย Webometrics เกิดจากความเชื่อที่ว่า Web จะเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และในที่สุด Open Acess Initiatives ซึ่งเป็น web publications หรือ electronic publications จะมีผลกระทบและมีการเข้าถึงได้มากกว่าสิ่งตีพิมพ์ (Publications) ชนิดใดๆ ดังนั้น Webometrics จึงเป็นการวัดปริมาณเนื้อหาที่สร้างขึ้น เน้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผ่านทางเว็บไซต์ การปรากฎตัวบนอินเตอร์เน็ต และดูจำนวน Link จากเว็บไซต์ภายนอกทั่วโลกที่ทำ Link มายังเว็บเพจ หรือวัดผลกระทบการอ้างอิง ตามจำนวนของ link ที่ได้รับจากภายนอก ซึ่งจะแสดงถึง visibility และ impact ของ web publications นั้นๆ

ข่าวกิจกรรม

alternative
alternative

“รายงานจำนวนนักศึกษาสอบประเมินความรู้และทักษะด้านดิจิทัล
มหาวิทยาลัมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี”

alternative

“Ranking Web of Universities
ผลการจัดอันดับ webometrics เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลก”

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

-->