วิสัยทัศน์(Vision)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategic Issues)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ (Smart Service)
เป้าประสงค์
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ อาจารย์ นักศึกษา ชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. ความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว
3. ความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออก
4. ความสำเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการนักศึกษาครบวงจร RBRU App for all
5. ความสำเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างประโยชน์/คุณค่า ให้กับชุมชน/ท้องถิ่น/สังคม
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านสารสนเทศกับชุมชน สังคมในพื้นที่เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร (Smart Management)
เป้าประสงค์
1. ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. บุคลากรมหาวิทยาลัย มีศักยภาพสูงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อกำกับติดตามการบริหารงานในหน่วยงานต่าง ๆ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินการงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. บูรณาการการบริหารจัดการ โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย (Smart Access)
เป้าประสงค์
1. โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จของแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัย
กลยุทธ์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบเครือข่ายให้รองรับการใช้งาน ทันสมัยและมีเสถียรภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานวิจัยและนวัตกรรม (Smart Research and Innovation)
เป้าประสงค์
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัย และนวัตกรรม
2. ความสำเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนนวัตกรรม
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สร้างระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนต่อนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน (Smart Teaching with Technology)
เป้าประสงค์
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูง
2. บุคลากรทางด้านการศึกษามีศักยภาพสูงด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด
1. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
2. พัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ความสำเร็จของแผนการจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ
2. เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดหาซอฟต์แวร์ สื่อการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ให้เพียงพอกับความต้องการ

-->