Smart Teaching with Technology

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศส ำหรับการเรียนการสอน (Smart Teaching with Technology)

เป้าประสงค์
1. มีระบบการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้บริการนักศึกษา
2. บุคลากราางด้านการศึกษา ของมหาวิทยำลัยสามารถใช้เทคโนโลยีการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
1. จำนวนหลักสูตรออนไลน์ วารสาร นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
2. มีจำนวนหนังสือ วารสาร นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
3. จ ำนวนอาจารย์ที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
4. ความพึงพอใจของนักศึกษา
5. พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีการสอนให้กับบุคลากรทางด้านการศึกษา

กลยุทธ์
1. พัฒนา จัดหาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอน
2. มีเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
3. พัฒนาบุคลากรหางด้านการศึกษา ของมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

-->