Smart Management

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร (Smart Management)

เป้าประสงค์
1. มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2.มีระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานในแต่ละด้าน

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2. จัดหาหรือพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัย

ผลการดำเนินงาน

-->