Smart Service

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ (Smart Service)

เป้าประสงค์
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพแก่นักศึกษาและอาจารย์
2. การให้บริการสารสนเทศสำหรับชุมชนและสังคม

ตัวชี้วัด
1. ระบบสารสนเทศ
2. คุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการของมหาวิทยาลัย
3. หน่วยงานที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการภายในมหาวิทยาลัย
2. ให้ความร่วมมือทางด้านสารสนเทศกับชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงาน

-->