วิสัยทัศน์(Vision)

วิสัยทัศน์(Vision)

องค์กรอัจฉริยะเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู์และนวัตกรรม สู่การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ และเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นที่ยั่งยืน Smart organization to create knowledge and innovation to support teaching excellence and sustainable local change.

เป้าหมาย (Goals)

1. พัฒนาการบริการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนชุมชนและสังคม
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
3. การเข้าถึงเทคโนโลยีและการให้บริการ (WiFi การบริการวิชาการ ฐานข้อมูลวิจัย e-Book)
4. สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองสังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้
5. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม (Core Value)

มหาวิทยาลัยพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งไปสู่ Smart University ตามเป้าหมาย 5 ด้าน
S = Smart Service บริการชุมชนและสังคม รวมถึงนักศึกษา อาจารย์
M = Smart Management การบริหารจัดการโดยการใช้ซอฟท์แวร์ หรือแอปพลิเคชัน
A = Smart Access การเข้าถึงเทคโนโลยีและการให้บริการ (WiFi บริการวิชาการ ฐานข้อมูลวิจัย e-Book)
R = Smart Research and Innovation สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองสังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้
T = Smart Teaching with Technology การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

-->