RBRU App Connect All U need

alternative

RBRU App #แอปนี้ไง ครบทั้งเรียนและไลฟ์สไตล์ เพื่อ มรรพ.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) เพื่อการพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชันบนมือถือ University Application ณ หอสมุดกลาง ชั้น 1 อาคาร 35 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และนางสาวอุมาพร รักษาอุบล ผู้จัดการสำนักงานเขต สำนักงานเขตจันทบุรี มาเป็นผู้ลงนาม อีกทั้งได้รับเกียรติการเป็นพยาน จากรองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ ผู้ช่วยปฏิบัติงานอธิการบดี และนายจิรชัย หัชลีฬหา ผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขาจันทบุรี โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันทำงานพัฒนา RBRU Application สำหรับนักศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวก รวมไปถึงเป็นการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับยุคดิจิทัล เป็น Smart Local University #50 ปีรำไพพรรณี #RBRU 50th

ขณะนี้ได้ดำเนินการพัฒนา App สำเร็จแล้วในเวอร์ชั่น 1.6 สามารถดาวน์โหลด RBRU App ได้ทั้ง App Store และ Google play

alternative

One Stop Service ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ธนาคารกรุงไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พัฒนา RBRU App ให้เป็น One Stop Service ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ในรั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงศิษย์เก่า ไม่พลาดทุกข่าวสารและกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัย

  • ข่าวสาร
  • ตารางเรียน/กิจกรรม
  • เชื่อมต่อกับ Apple's Health app เพื่อนับจำนวนก้าว และระยะทาง
  • แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย
  • Virtual Card
  • ยืม/จอง อุปกรณ์และสถานที่

-->