Smart Research and Innovation

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับงานวิจัยและนวัตกรรม (Smart Research and Innovation)

เป้าประสงค์
1. มีข้อมูลสารสนเทศสาหรับสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย
2. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับที่ดีขึ้นอยางต่อเนื่อง
3. มีนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยหรือของท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
1. จำนวนฐานข้อมูล สารสนเทศ งานวิจัยอ้างอิง
2. จำนวนบทความทางวิชาการที่ได้รับการอ้างอิง
3. จำนวนบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวรสารรดับสูง
4. จำนวนนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยหรือเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น

กลยุทธ์
1. มีแหล่งข้อมูลสารสนเทศสำหรับงานวิจัยและชุมชน
2. พัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
3. การพัฒนานวัตกรรม

ผลการดำเนินงาน

-->