Smart Access

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเครือข่าย (Smart Access)

เป้าประสงค์
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยและ มีเสถียรภาพ
2. มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่สนับสนุนการดำเนินงาน อยางมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากร ของมหาวิทยาลัยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อยางมีประสิทธิภาพ
4. นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเครือขายให้รองรับความเร็ว 10 Gbps
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเครือขายไร้สายให้รองรับความเร็ว (ไม่ต่ำกว่ำ 300 Mbps)
3. พัฒนาการเชื่อมต่อระบบเครือขายอินเทอร์เน็ต (เชื่อมต่อภายนอก)
4. มีบริการระบบที่สามำรถเชื่อมต่อเพื่อเข้ำถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยจากภายนอกได้ (VPN)
5. มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย
6. มีการพัฒนาระบบโทรศัพท์ภายในให้รองรับกับระบบเครือข่าย
7. ห้องเรียนอัจฉริยะ
8. จัดหาซอฟต์แวร์สำหรับการดาเนินงาน
9. พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร
10. พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา

กลยุทธ์
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางด้านระบบเครือขายให้รองรับการใช้งานและมีเสถียรภาพ
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานด้านความปลอดภัยด้านสาธารณูปโภคให้ทันสมัย
3. จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการดำเนินงาน
4. พัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อยางมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนานักศึกษา ของมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อยางมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

-->