ข่าวกิจกรรม

smartU rbru

เข้าร่วมโครงการ ICDL กิจกรรมอบรมให้ความรู้และจัดสอบเพื่อรับวุฒิบัตร (Certificate Test)

(10-11 พ.ค. 65) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย (ICDL) สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่าสิบโท ดร.ภูวดล บัวบางพลู ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ บัวเย็น รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี กล่าวสรุปความเป็นมาโครงการ กิจกรรมดังกล่าว เป็นการอบรมให้ความรู้ จำนวน 4 หลักสูตร บรรยายโดยวิทยากรจากศูนย์ ICDL หลังจากนั้น ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบทดสอบ (Certificate Test) โดยผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สามารถรับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

-->