ข่าวกิจกรรม

smartU rbru

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร "Cloud Technology ในการสนับสนุนการทำงานและการให้บริการสำหรับบุคลากร"

(18 พ.ค. 66) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตร "Cloud Technology ในการสนับสนุนการทำงานและการให้บริการสำหรับบุคลากร" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 35406ชั้น 4 อาคาร 35 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่าสิบโท ดร.ภูวดล บัวบางพลู ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับเกียรติการเป็นวิทยากรจาก คุณกรกช ยาประดิษฐ์ Business Development บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด (มหาชน)  ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

-->