ข่าวกิจกรรม

smartU rbru

โครงการศึกษาดูงานด้าน Smart Local University

(9-12 พ.ค. 66) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานด้าน Smart Local University โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน Smart Local University สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการดำเนินงาน และเพื่อให้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

-->