ข่าวกิจกรรม

smartU rbru

ประชุมหารือการดำเนินการพัฒนา RBRU Application Phase II ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(5 เม.ย. 66) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมหารือการจัดทำ RBRU Application Phase II ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่าสิบโท ดร.ภูวดล บัวบางพลู ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสนอแนะความต้องการเกี่ยวกับระบบ Transit & Bus Scheduleและระบบจ่ายเงิน Bill Payment #แอปนี้ไง ครบทั้งเรียนและไลฟ์สไตล์ #RBRUAPP

...
...
...

-->