ข่าวกิจกรรม

smartU rbru

ประชุมสรุปข้อมูลความต้องการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ร่วมกับ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด (Vision Net Co., Ltd.) (ระบบคำของบประมาณ)

(20 มี.ค. 66) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมสรุปข้อมูลความต้องการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ร่วมกับกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี และบริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด (Vision Net Co., Ltd.) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร อุดมโภชน์ รองอธิการบดี ด้านวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งได้มีการติดตามและเสนอแนะความต้องการเพิ่มเติม (Requirements) ของระบบคำของบประมาณ และเป็นข้อมูลสำหรับบริษัทเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบต่อไป

...
...
...

-->