ข่าวกิจกรรม

smartU rbru

ประชุมสรุปข้อมูลความต้องการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ร่วมกับ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด (Vision Net Co., Ltd.) (ระบบการเงิน)

(13 มี.ค. 66) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมสรุปข้อมูลความต้องการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ร่วมกับบริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด (Vision Net Co., Ltd.) โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนจากงานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วม เพื่อติดตามและเสนอแนะความต้องการเพิ่มเติม (Requirements) ของระบบการเงิน และเป็นข้อมูลสำหรับบริษัทเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบต่อไป

...
...
...
...
...

-->